Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy beleid en voorwaarden

Privacy beleid en voorwaarden van de website BulkTech

BulkTech is een onderdeel van Groundsailer Media B.V.. Door deze website of een van de andere websites van Groundsailer Media te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze websites, dan dient u het deel van deze websites dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Groundsailer Media te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze websites vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze websites te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze websites van toepassing zijn.

Groundsailer Media behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt Groundsailer Media zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze websites te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Groundsailer Media elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Indien Groundsailer Media het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft Groundsailer Media het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze websites te verzekeren, aanvaardt Groundsailer Media geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Groundsailer Media wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze websites of de inhoud, van de hand.

Groundsailer Media geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze websites; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Groundsailer Media stelt uw gegevens echter niet beschikbaar aan derden. Groundsailer Media geeft geen garantie dat deze websites toegankelijk zijn of dat de servers die deze websites ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Groundsailer Media vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is Groundsailer Media aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze websites of de onmogelijkheid om deze websites of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Groundsailer Media in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze websites kunnen verwijzingen naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Groundsailer Media. Groundsailer Media is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Groundsailer Media heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze websites opgenomen, en het opnemen van een link naar enige websites mag niet zodanig worden uitgelegd dat Groundsailer Media  de inhoud van die websites zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Groundsailer Media. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Groundsailer Media is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Overname van informatie afkomstig van deze websites is alleen toegestaan onder voorwaarden en met bronvermelding. Er mag een citaat worden overgenomen van beperkte omvang (maximaal 35 woorden, inclusief kop), met daaraan gekoppeld een hyperlink die ook echt werkt en doorverwijst naar het volledige artikel op de betreffende site.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met deze websites (“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal het eigendom van Groundsailer Media  worden. De privacy statement zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Groundsailer Media mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Cookies op BulkTech 

Op de websites van de Groundsailer Media worden algemene bezoekgegevens, zonder wij dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s. Groundsailer Media gebruikt deze gegevens voor het bijhouden van klikgedrag analyse- en optimalisatiesystemen die zich baseren op cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Als u de cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat van bepaalde diensten geen gebruik gemaakt kan worden.

BulkTech is onderdeel van:

Groundsailer Media B.V.
Kennemerstraatweg 115
ALKMAAR, 1814 GE
THE NETHERLANDS
info@groundsailer.com
Groundsailer.com

Groundsailer Media B.V. is listed in the trade register of the Chamber of Commerce in Alkmaar, The Netherlands, under number 66371295.

Uitgelichte video

Evenementen

Events